140 වෙනි නිල් මහා සටනේ Play for a Cause වෙතින් පාසල් හතරකට සෙත සැලසේ

 

කොළඹ රාජකීය විද්යාමලය සහ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්යාපලය අතර 140 වෙනි වරට පැවති .නිල් මහා සටන. වාර්ෂික ක්රිගකට් තරගාවලියෙන් සිදුකෙරෙන Play for a Cause සත්කාරක ව්යා.පෘතිය යටතේ පාසල් 4 කට ප්රරතිලාභ හිමිවියග
නිල් මහ සටන වාර්ෂික ක්රිකකට් තරගාවලියට සමගාමීව සිදුකරනු ලබන මෙම සංවර්ධන ව්යා්පෘතිය යටතේ මෙවරල කරන්දෙනිය මධ්යක මහා විද්යාමලයල අත්තනකඳවල මහා විද්යාතලයල ඉරහඳකැටුවැව මහා විද්යාෙලය – පොලොන්නරුව සහ අලුත්ගම මහා විද්යායලය යන පාසල් ප්ර තිලාභීන් ලෙස තෝරාගැනීමට ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විදුහල්පති මාර්ක් බිලිමෝරියා පියතුමන් හා කොළඹ රාජකීය විදුහලේ විදුහල්පති බීගඒගඅබේරත්න මහතා තීරණය කර ඇතග

ශ්රීහ ලංකාවේ ප්රහමුඛතම සන්නිවේදන සම්පාදකයා වන ඩයලොග් ආසිආටා සමාගම 2015 වසරේ පැවති 136 වැනි නිල් මහ සටනේ සිට ඇරඹූ මෙම වැඩසටහනට අනුවල රැස්කරගනු ලබන එක් ලකුණක් සඳහා රුපියල් 1ල000 ක මුදලක් හා බිඳ හෙළන කඩුල්ලක් සඳහා රුපියල් 10ල000 ක මුදලක් එම සත්කාරය වෙනුවෙන් ලබාදීමටද පොරොන්දු වියග ඒ අනුව මෙම වසරේ පැවති තරගාවලියෙන් රුපියල් 1ල166ල000 ක මුදලක් Play for a Cause අරමුදලට Play for a Cause අරමුදල ආරම්භයේ සිට මෙවර තරගාවලියේ දායකත්වයද ඇතුළුව රුපියල් 5ල143ල000 ක් වටිනා ක්රිාකට් ක්රී්ඩා භාණ්ඩ පාසල් 18 කට ප්රරදානය කර තිබේග