‌ඩයලොග් ලීග් රග්බි තරගාවලියේදී කන්ද උඩරටින් පොලීසියට ප්‍රහාරයක්

kandy vs police match highlight 

තරග සාරාංශය

පූර්ණ කාලය අවසන මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල 43ක් ලබා ගනිද්දී පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයට ලබා ගත හැකි වූයේ ගෝල 11ක් පමණි.