ඩයලොග් ලීග් රග්බි තරගාලිය නාවික හමුදාව සී.ආර්. ඇන්ඩ් එෆ්.සී. ඉදිරියේ පසු බසී

තරගයේ විශේෂ අවස්ථා

තරග සාරාංශය

පූර්ණ කාලය අවසන සී.ආර්. ඇන්ඩ් එෆ්.සී. ගෝල 38 / නාවික හමුදා කණ්ඩායම ගෝල 23 යි.