ශ‍්‍රී ලංකා ලෙජන්ඞ්ස්ලා විනෝදයට සැහැල්ලූ පන්දු සෙල්ලමක

 

https://www.facebook.com/farveez.maharoof/videos/10158953621090027/

https://www.facebook.com/farveez.maharoof/videos/10158953621090027/