ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පළමු ටෙස්ට් තරඟයේ අලුත්ම තත්වය