කාටත් හොරෙන් ගෙවල් දහසකට වඩා හැදු ඩිල්ෂාන් රණවිරුවන් ගැන කියන සංවේදී කතාව